Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เครดิตKao


         ทันยุค สนุกสนาน ใช้งานได้จริง                 หลักสูตรทันสมัย เรียนอย่างสนุกสนาน ครูมืออาชีพ ผู้เรียนมีทักษะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้      พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ